Handelsbetingelser

For at kunne læse vores Garntibetingelser kræves Adobe Reader eller tilsvarnde (Hent her)

Garanti Polyester 0,4 (10 år) klik her
Garanti Polyester 0,5 (20 år) klik her
Garanti Struktur (10 år) klik her
Garanti AluZink (20 år) klik her
Garanti Procoat (40 år) klik her
Vedligeholdelsesvejledning (klik her)

Handelsbetingelser gældende for webshop ordre, kan ses her!

Indledning
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle Profilmetals tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, webshop undtaget. Afvigelse kan kun ske ved særskilt skriftlig aftale mellem Profilmetal og køber.

Tilbud og ordrebekræftelse
Profilmetals tilbud er gældende i 14 dage, med mindre andet er skriftligt aftalt. Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Endelig aftale om levering foreligger først, når køber har modtaget Profilmetals skriftlige ordrebekræftelse, og kun denne er bindende. Salg på kredit forudsætter godkendelse fra eksternt forsikringsselskab.

Pris
Priser fremgår af Profilmetals til enhver tid gældende prisliste eller af fremsendt ordrebekræftelse. Alle priser opgives i danske kroner eksklusiv fragt, emballage, moms, afgifter og eventuelt ekspeditionsgebyr. I tilbud og ordrebekræftelser opgives priser med forbehold for dokumenterbare ændringer i Profilmetals indkøbspriser, valutakurser, told, skatter, afgifter og lignende. Ændringer giver Profilmetal ret til at fakturere en korrigeret pris.

Betaling
Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske senest når køber modtager varen. Aftalte betalingsbetingelser fremgår af Profilmetals tilbud, ordrebekræftelse og faktura. Profilmetal producerer varer efter købers ordre. Derfor aftales det normalt, at køber overfører betaling til Profilmetals bankkonto ugen før levering eller afhentning. Hvis Profilmetal godkender det, kan det dog aftales, at køber betaler når varen afhentes hos Profilmetal, eller at levering sker per efterkrav. Er der aftalt andre betalingsbetingelser regnes forfaldsdagen ud fra leveringsdagen. Hvis købers forhold medfører, at levering ikke kan ske som aftalt, har Profilmetal ret til at regne forfaldsdag ud fra aftalt leveringsdag. Det gælder uanset hvilke betalingsbetingelser der er aftalt. Hvis der opstår begrundet formodning om en svækkelse af købers betalingsevne, har Profilmetal ret til at ændre aftalte betalingsbetingelser, eller at tilbageholde leverancer til køber. Ved betaling efter betalingsfristens udløb beregnes morarenter med 2,0% per påbegyndt måned. Desuden tilskrives rykkergebyrer. Morarenter og rykkergebyrer forfalder straks og betales før al anden gæld når køber indbetaler til Profilmetal. Profilmetal har til enhver tid efter en aftale er indgået, ret til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for rettidig betaling. Hvis køber ikke betaler rettidigt er Profilmetal berettiget til uden varsel at overgive sagen til advokatinkasso med de deraf følgende omkostninger for køber.

Ejendomsforbehold
Profilmetal tager ejendomsforbehold i det solgte, således at ejendomsretten først overgår til køber når købesummen er fuldt og helt betalt.

Afbestilling og ændring af ordrer
Efter afgivelse af ordre har køber ikke ret til at afbestille eller ændre ordren. Hvis Profilmetal alligevel accepterer købers afbestilling eller ændring har køber pligt til at betale de med afbestillingen eller ændringen forbundne omkostninger. Afbestilling eller ændring af en ordre er kun gældende når køber har modtaget skriftlig bekræftelse derpå. Profilmetal inddækninger, trapezplader og tagstensplader fremstilles efter købers ordre, hvilket umuliggør afbestilling eller ændring efter planlagt eller påbegyndt produktion.

Returret
Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Ved returnering skal fakturanummer eller følgeseddelnummer på de returnerede varer altid anføres. Varerne skal være ubrugte, uden mangler, fri for smuds etc., og i original og ubrudt emballage. Profilmetal inddækninger, trapezplader og tagstensplader samt andre varer som fremstilles eller hjemtages efter købers ordre, tages aldrig retur. Varer som tages retur krediteres med et fradrag på 30% af fakturabeløbet. Omkostninger ved returneringen sker for købers regning og risiko.

Teknisk vejledning og produktinformation
Har Profilmetal i forbindelse med afgivelse af tilbud, accept eller ordrebekræftelse, ydet køber teknisk vejledning, er denne at betragte som en service. Følgelig påtager Profilmetal sig intet ansvar herfor. Enhver information af denne art gives efter Profilmetals bedste viden på tidspunktet for informationen, men kan ikke påføre Profilmetal ansvar. Et tilbud eller en ordrebekræftelse omfatter kun de varer, der fremgår af tilbuddet eller ordrebekræftelsen. Selvom Profilmetal har vejledt køber i forbindelse med tilbuddet eller ordrebekræftelsen, kan køber ikke stille krav om, at tilbuddet eller ordrebekræftelsen omfatter andre, flere eller færre varer end dem, der fremgår af tilbuddet eller ordrebekræftelsen. Al Profilmetals produktinformation i form af brochurer, vejledninger, prislister, hjemmeside, farveprøver m.v. viser kun produkternes egenskaber i almindelighed, hvorfor Profilmetal ikke er ansvarlig for eventuelle afvigelser, hvis der ikke er ikke er indgået skriftlig aftale, som udtrykkeligt henviser til produktinformationen. Sælgers produkter leveres i henhold til ordrebekræftelsens specifikationer indenfor de tolerancer, som må anses for produkttypiske. Under produkttypiske kommer blandt andet de afvigelser på mål og vinkler, som produktionen afstedkommer.

Garanti
Profilmetal yder kun garanti på produkter som specifikt er omhandlet af Profilmetals garantibeviser og som produceres af Profilmetal. Varer som Profilmetal på tilbud, ordrebekræftelse og/eller faktura kalder tilbudsvare, partivare, anden eller tredje sortering, frasorteret, fejlproduktion eller lignende gives der ikke garanti på. Trapez- eller tagstensplader som hjemtages fra anden producent og handelsvarer som for eksempel fastgørelsesartikler, tætningsmaterialer og dele til lysindfald og udluftning er kun omfattet af den garanti som producenten af det pågældende produkt giver. Køber kan ikke rejse krav overfor Profilmetal i henhold til en sådan producentgaranti, idet Profilmetal alene videreformidler en sådan producentgaranti til køber.

Levering
Levering sker i henhold til Profilmetals ordrebekræftelse og omfatter det i ordrebekræftelsen specificerede. Angivne leveringstider er kun gældende i henhold til skriftlig ordrebekræftelse. I tilfælde af force majeure, herunder produktionsstop, offentlige restriktioner, materialemangel, transportforsinkelser eller andre begivenheder, som Profilmetal er uden indflydelse på, er Profilmetal berettiget til at udskyde levering med varigheden af den opståede forhindring. Denne udskydelse af leveringsfristen forudsætter dog, at Profilmetal senest 7 dage efter hindringens indtræden, skriftligt orienterer køber herom. Hvis der er truffet aftale om at køber afhenter på Profilmetals eller anden aftalt adresse, har køber pligt til at afhente varen uden unødig udsættelse og indenfor 8 dage fra aftalt tid. Afhenter køber ikke bestilte varer indenfor rimelig tid, har Profilmetal ret til på købers regning at levere varerne på købers adresse. Hvor der er truffet aftale om at Profilmetal leverer på købers eller anden aftalt adresse, leveres varen så tæt på monteringsstedet, som lastvognen efter chaufførens mening kan komme uden fare for at køre fast eller beskadige køretøjet eller omgivelserne. Med mindre andet er aftalt, sker levering ab fabrik.

Produktansvar
I det omfang, at intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, gælder følgende produktansvar for Profilmetal: Profilmetal har tegnet produktansvarsforsikring. Profilmetal påtager sig alene produktansvar som dækkes af produktansvarsforsikringen. Hvis det er relevant, udleverer Profilmetal gerne kopi af forsikringsbetingelserne. Profilmetal er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet direkte tab. I den udstrækning at Profilmetal måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Profilmetal skadesløs i samme omfang, som Profilmetals ansvar er begrænset efter de tre forudgående afsnit. Disse begrænsninger i Profilmetals ansvar gælder dog ikke, hvis Profilmetal har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod Profilmetal eller køber om erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse, skal pågældende part straks underrette den anden part om kravet. Profilmetal og ordregiveren er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af produktet.

Mangler
Køber er ved modtagelse af varen pligtig til at foretage en nøje undersøgelse af, om varen er mangelfri, herunder undersøgelse af konstruktions-, fabrikations- og/eller materialefejl. Er der tale om konstaterbare / synlige mangler, skal meddelelse om disse tilgå Profilmetal senest 8 dage efter varens modtagelse, idet Profilmetals ansvar i modsat fald bortfalder. Mangler ved leverede varer kan kun påberåbes, såfremt Profilmetal modtager skriftlig meddelelse umiddelbart efter manglens konstatering, hvilket senest kan ske 5 år efter det pågældende byggeri er afleveret og højst 6 år efter varen er leveret til køberen. Hvis den til enhver tid gældende købelov foreskriver andre frister, gælder lovens frister. Bliver en vare beskadiget under transporten, er Profilmetal fri for ansvar, idet Profilmetal ikke uden særskilt ansvar påtager sig forpligtelser i relation til varens transport til bestemmelsesstedet. Mangler, som med rette påberåbes af køber, har Profilmetal ret til at afhjælpe efter Profilmetals valg ved reparation, udbedring og/eller omlevering. Profilmetal er kun ansvarlig for afhjælpning af mangler, og køber kan derfor ikke kræve erstatning for evt. driftstab, tab af avance eller andre indirekte tab, herunder afledede krav.

Persondatapolitik:
Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os: 
Navn, adresse, telefon og e-mailadresse.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig:

Brink Transport (Pakker): 
Navn, Adresse, Telefonnummer og E-mailadresse.
E-mail og Telefonnummer anvendes til at give besked om pakken.

L.M. Transport (Paller):
Navn, Adresse og Telefonnummer.
Telefonnummer anvendes ved spørgsmål til levering, fra chauffør,
f.eks. hvis de skal ringe 30 min før levering.

Personoplysningerne registreres hos Profilmetal A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. 

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på Profilmetal.dk er Profilmetal A/S.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: info@profilmetal.dk.

Værneting og lovvalg
Tvistigheder mellem køber og Profilmetal afgøres efter dansk lovgivning og afgøres efter sagsøgerens valg ved retten i Næstved eller Sø- og Handelsretten i København som første instans. Måtte internationale privatretslige regler føre til, at den internationale købelov skal lægges til grund for tvistens afgørelse, er parterne enige om, at det er den danske udgave af den internationale købelov, der skal anvendes.

Reklamation
Enhver reklamation skal for at være gyldig være skriftlig. Reklameres der ikke skriftligt, og overholdes aftalte eller lovmæssigt fastsatte reklamationsfrister ikke, bortfalder ethvert evt. krav mod Profilmetal.

Ansvarsbegrænsning
Profilmetals ansvar er uanset manglens karakter og art begrænset til den mangelfulde vares fakturaværdi.